114G, Beliaghata Main Road, Gopi Kanan, Kolkata - 700010